เทศบาลตำบลบางปู

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

User Rating: / 16
แย่ดีที่สุด 


หมายเลขโทรศัพท์กลาง


02-709-1017-20,
02-323-9475

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี
111
หน้่าห้องนายกเทศมนตรี
116
   
รองนายกเทศมนตรี (รองอดุล)
222
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี
115
   
รองนายกเทศมนตรี (รองสมพร)
333
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี
114
   
ประธานสภาเทศบาลฯ
410-411
 
02-360-3757
   
ปลัดเทศบาล
555

-หน้าห้องปลัดเทศบาล

100
   
รองปลัดเทศบาล (รองประสาร)
101
 
 
รองปลัดเทศบาล (รองเหง็กหงษ์)
102
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
200
-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
งานธุรการ
203
งานกิจการสภา
412
-ฝ่ายอำนวยการ
 
งานบุคลากร
204, 205
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
202
-ฝ่า่ยปกครอง
 
งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ (เทศกิจ)
106, 107
งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)
191, 104
งานทะเบียนราษฎร์ ( ณ ที่ว่าการอำเภอฯ ชั้น 1 ด้านซ้ายมือ)
02-382-6078
   
กองคลัง
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
300
งานธุรการ
308
ฝ่ายบริหารงานคลัง (พัสดุฯ , งานการเงิน)
302-303 และ 306-307
ฝ่ายพัฒนารายได้ (จัดเก็บ, จดทะเบียนพาณิชย์)
304-305
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
309
โทรสาร
 02-323-9457


กองช่าง
 
งานธุรการ
502-504
 
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
222
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
120,126
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
127,128
ฝ่ายบริหารทั่วไป
126
ฝ่ายนิติการ
103
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานธุรการ
601- 605
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ฯ)
02-323-2575
 
 
กองการศึกษา
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
315
งานธุรการ
312-314
โรงเรียนเทศบาล 1  
โรงเรียนเทศบาล 2  
   
กองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
งานธุรการ
400- 403
   
กองการประปา
 
ผู้อำนวยการกองการประปา
02-707-6343
งานธุรการ
02-323-9480
 
 
กองช่างสุขาภิบาล
500-501
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
งานธุรการ
 
 
งานประชาสัมพันธ์
110
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
02-323-1899
ร้องเรียนร้องทุกข์
02-323-9666
งานทะเบียนราษฎร์ (อยู่ที่ว่าการอำเภอฯ ชั้น1ด้านซ้าย)
02-382-6078


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-