►ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลบางปู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้มาเสียภาษี ผู้ขอรับการอนุมัติ/อนุญาต ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ ผู้เสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฯลฯ จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของผู้มาติดต่อราชการ ทำการประเมินแบบรับการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปู ด้วยตนเอง โดยการยืนยันหมายเลขประจำตัวประชาชนก่อนทำแบบประเมินฯ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-