สำนักปลัดเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


สำนักปลัดเทศบาล 

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด  ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งหน่วยงานและความรับผิดชอบดังนี้
             ๑. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 (๑)   งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                 (๒)   ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร การสอบแข่งขัน การโอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                 (๓)   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                 (๔)   งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง
                 (๕)   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                 (๖)   งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
                 (๗)   งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                 (๘)   งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
                 (๙)   งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                (๑๐)  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
                (๑๑)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
                (๑๒)  งานแจ้งมติ ก.ท.จ. สมุทรปราการ และ ก.ท.
                (๑๓)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒. งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 (๑)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                 (๒)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
                 (๓)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 (๑)   งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                 (๒)   งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
                 (๓)   งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย
                 (๔)   งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ    สาธารณภัยต่าง ๆ
                 (๕)   งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 (๖)   งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
                 (๗)   งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                 (๘)   งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 (๙)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๔. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 (1)  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                 (2)  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                 (3)  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
                 (4)  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
                 (5)  งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ
                 (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๕. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 (๑)  งานสารบรรณของเทศบาล
                 (๒)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
                 (๓)  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงาน
                 (๔)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
                 (๕)  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                 (๖)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
                 (๗)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                 (๘)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
                 (๙)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
                (๑๐) การติดต่อและอำนวยความสะดวก การใช้ห้องประชุม
                (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๖. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 (๑)  พัฒนาการท่องเที่ยว ฟื้นฟู อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปกรรม โบราณวัตถุของเทศบาลให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์
                 (๒)  จัดระเบียบการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวของเทศบาล
                 (๓)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ ให้คำแนะนำ ความรู้ ข่าวสาร ต้อนรับอำนวยความสะดวก
                 (๔)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู