กองการประปา

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด ภารกิจหน้าที่ของกองการประปา
         งานในหน้าที่ของกองการประปา คืองานบริการประชาชนในด้านการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ – ๔ ตำบลบางปู และหมู่ ๔,๕,๘ ตำบลบางปูใหม่ รวมจำนวนผู้ใช้บริการ ๒,๙๖๗ ราย แบ่งลักษณะงานได้ดังนี้
         - งานผลิตน้ำประปา น้ำประปาของเทศบาล ผลิตจากบ่อบาดาล จำหน่ายให้ประชาชนโดยคิดอัตราค่าน้ำประปา ๑ – ๓๐ ยูนิตแรก ยูนิตละ ๔ บาท และตั้งแต่ ๓๑ ยูนิต ขึ้นไป ยูนิตและ ๕ บาท การคิดค่าบริการน้ำประปาราคาถูกเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้ใช้น้ำในราคาถูกมิได้มุ่งหวังกำไร
         - งานบริการ งานบริการให้บริการซ่อมท่อประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้บริการผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ โดยเอกสารประกอบในการขอใช้น้ำประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประชาชน ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขอใช้น้ำรายใหม่รายละประมาณ ๑,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
         - งานธุรการ มีหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือ พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการประปา
         - งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่จัดทำบัญชี และงบการเงินต่าง ๆ ของกองการประปา
         - งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา ออกเก็บเงินค่าน้ำประปา
         - งานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมบำรุงดูแลทรัพย์สินของกองการประปา
         - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
         - รายได้ของกองการประปามาจากการจำหน่ายน้ำประปา และเงินอุดหนุนจากเทศบาล
         - รายจ่ายของกองการประปาเป็นรายจ่ายประจำ คือ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุประปา ค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น เงินเดือน และค่าจ้าง ค่าวัสดุต่าง ๆ

กองการประปาแจ้งให้ทราบ
         ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๔ ตำบลบางปู น้ำประปาเทศบาลตำบลบางปู จะทำการเปิดน้ำแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ
         ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. จนกว่าน้ำจะหมดบ่อพักน้ำ (ตาก๊ก)
         ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จนกว่าน้ำจะหมดบ่อพักน้ำ (ตาก๊ก)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู