กองการศึกษา

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

วิสัยทัศน์
          จัดการศึกษาให้เทศบาลตำบลบางปู เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รักศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สู่วิถีประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
          ๑. จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน และระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๒. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
          ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          ๔. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
          ๕. บำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
          ๑. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
          ๒. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
          ๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย รับรู้ข่าวสารเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
          ๔. ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดยาเสพติด ได้รับบริการด้านกีฬา นันทนาการอย่างทั่วถึง
          ๕. มีสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการอย่างเพียงพอ

บทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย
๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
         ๑.๑ งานแผนและโครงการ มีหน้าที่รวบรวมโครงการจัดทำบัญชีโครงการกิจกรรมและแผนดำเนินการประจำปี รวมทั้งการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาล แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปีและร่างเทศบัญญัติ
         ๑.๒ งานธุรการ จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือและสารบรรณกลาง รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม
         ๑.๓ งานงบประมาณ รวบรวมรายละเอียด จัดทำงบประมาณของกองการศึกษาและสถานศึกษา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานสวัสดิการของพนักงานครู การจัดหาพัสดุ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
         ๑.๔ งานระบบและสารสนเทศ จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา
         ๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่ วางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างของกองการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา งานดำเนินการทางวินัย งานวางแผนอัตรากำลัง จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรทางการศึกษา งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         ๒.๒ งานโรงเรียน มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และระดับปฐมวัย ได้แก่
               (๑) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่) อยู่เลขที่ ๒๐๙/๑๐๗ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
               (๒) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู อยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
               (๓) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ อยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
               (๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง)

๓. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         ๓.๑ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันมีห้องสมุดชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๖ แห่ง
              (๑) ห้องสมุดชุมชนเคหะชุมชนสมุทรปราการ
              (๒) ห้องสมุดชุมชนยัวซ่า
              (๓) ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม
              (๔) ห้องสมุดชุมชนตำหรุ
              (๕) ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร
              (๖) ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน
         ๓.๒ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มีหน้าที่สำคัญเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
         ๓.๓ งานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่การส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมทั้งภายในเทศบาลและระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการฝึกซ้อมกีฬา และการแข่งขัน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการฯ ได้เปิดให้บริการห้องฟิตเนส (FITNESS ROOM) และลานกีฬาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ลานแอโรบิก โยคะ ลีลาศ ตามความสนใจ

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู