►ขอเชิญชวนชาวบางปู ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญชวนชาวบางปู ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลบางปู  ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการแสดงการชำระภาษีประจำปี  ๒๕๖๐   ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  • ชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

ภาษีป้าย

  • ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ได้ตั้งแต่ วันที่ ๒  มกราคม ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐
  • ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

  • ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)  ได้ตั้งแต่วันที่ ๒  มกราคม ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐
  • ชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่ วันที่ ๒  มกราคม ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐

เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาบางปู  จึงขอให้ผู้มีทรัพย์สินอันเข้าข่ายเสียภาษีตามกฎหมาย ได้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปีตามกำหนดดังกล่าวหากพ้นกำหนดจะ ต้องเสียค่าปรับ และเงินเพิ่มอีกตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๓-๒๕๕๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-