►งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ในระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนผู้ร่วมงานได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และได้ร่วมกันทำบุญนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค โดยเป็นการจัดงานแบบย้อนยุค ประกอบด้วย
             ๑. โซนพระลานพระราชวังดุสิต เป็นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์

 

             ๒. โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารสมัยรัชกาลที่ ๕

 

             ๓. โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย”

 

             ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมีส่วนร่วมสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ในระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เวลา ๑๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.) โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-