►ตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละ กลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชน จะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ
               ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผู้ประกอบการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ สถานที่รับลงทะเบียน คือ
               ๑. บริเวณเต็นท์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
               ๒. ภูมิภาค ณ ศูนย์ดำรงธรรมจ้งหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ
               ๒. กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตทุกเขต
               สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.market.moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเขตทุกเขต

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-