►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


          ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดกองต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
          ๑. พนักงานจ้างทั่วไป
               ๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๕ อัตรา
               ๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา
               ๑.๓ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา
               ๑.๔ ตำแหน่ง ภารโรง  จำนวน ๑ อัตรา
               ๑.๕ ตำแหน่ง คนสวน  จำนวน ๑ อัตรา
               ๑.๖ ตำแหน่ง แม่ครัว  จำนวน ๒ อัตรา

          ๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ)
               ๒.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน ๑ อัตรา
               ๒.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
               ๒.๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา
               ๒.๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน ๒ อัตรา

          การรับสมัคร
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร.๐-๒๗๐๙-๑๐๑๘-๒๐ ต่อ ๒๐๕
          ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลบางปู จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งนั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ download ประกาศด้านล่างนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-