กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator
2 ►โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator
3 ►โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ Administrator
4 ►โครงการเด็กและเยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator
5 ►โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator
6 ►โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator
7 ►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Administrator
8 ►โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator
9 ►โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ประจำปี พ.ศ.2563 Administrator
10 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน (ครั้งที่ 2/2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator

หน้า 1 จาก 38

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู