เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศ สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ audomsak
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ audomsak
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ Administrator
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ Administrator
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๔ Administrator
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๔ Administrator
7 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๔ Administrator
8 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ audomsak
9 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการทำงานสายฯ audomsak
10 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563 Administrator
11 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
12 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานเทศบาลตำบลบางปู 2563 audomsak
13 ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator
14 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน audomsak
15 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง audomsak

หน้า 1 จาก 5

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู