เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศ ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พ.ศ.2562 audomsak
2 คำสั่ง มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเข้าชี้แจงฯ audomsak
3 ประกาศ มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเข้าชี้แจงฯ audomsak
4 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator
5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
8 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ audomsak
10 คำสั่ง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ audomsak
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ audomsak
12 รายงานการประเมินตนเอง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ audomsak
13 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน audomsak
14 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2559-2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 audomsak
15 คำสั่งกองสวัสดิการฯ เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู