เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน audomsak
2 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง audomsak
3 ประกาศ เรื่องการประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ audomsak
4 ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม audomsak
5 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ audomsak
6 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน audomsak
7 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล audomsak
8 ประกาศ ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พ.ศ.2562 audomsak
9 คำสั่ง มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเข้าชี้แจงฯ audomsak
10 ประกาศ มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเข้าชี้แจงฯ audomsak
11 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator
12 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบางปู audomsak
13 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
14 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ audomsak
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak

หน้า 1 จาก 4

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู