เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator
2 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ audomsak
7 คำสั่ง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ audomsak
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ audomsak
9 รายงานการประเมินตนเอง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ audomsak
10 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน audomsak
11 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2559-2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 audomsak
12 คำสั่งกองสวัสดิการฯ เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน audomsak
13 คำสั่งกองช่าง เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน audomsak
14 ประกาศการปรับปรุงงานราชการเพื่อรองรับประชาชน audomsak
15 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู