เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
3 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต Administrator
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ audomsak
5 คำสั่ง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ audomsak
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ audomsak
7 รายงานการประเมินตนเอง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ audomsak
8 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน audomsak
9 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2559-2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 audomsak
10 คำสั่งกองสวัสดิการฯ เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน audomsak
11 คำสั่งกองช่าง เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน audomsak
12 ประกาศการปรับปรุงงานราชการเพื่อรองรับประชาชน audomsak
13 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 audomsak
14 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี 2559 audomsak
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-