ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►โครงการ Smart Safety Zone 4.0 Administrator
2 ►การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Administrator
3 ►แอปพลิเคชัน Jitasa.care โครงการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 Administrator
4 ►ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน Administrator
5 ►การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง Administrator
6 ►ประชาสัมพันธ์ โครงกาาร KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น Administrator
7 ►แจ้งงดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการชั่วคราว Administrator
8 ►การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ Administrator
9 ►การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator
10 ►สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา Administrator

หน้า 1 จาก 68

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู