รายงานอื่น ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 Administrator
3 รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment / Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
4 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๓ (LPA) Administrator
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Administrator
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 Administrator
7 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ พ.ศ.2563 audomsak
8 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
9 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator
11 สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๓ audomsak
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
14 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๒ audomsak
15 สรุปผลรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ audomsak
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
17 รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment / Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
18 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Administrator
19 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ พ.ศ.2562 audomsak
20 สรุปผลรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator

หน้า 1 จาก 5

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู