ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ Administrator
2 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น Administrator
3 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น Administrator
4 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น Administrator
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร กองวิชาการ
6 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน กองวิชาการ
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน กองวิชาการ
8 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 กองวิชาการ
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
10 การแจ้งถมดิน กองวิชาการ
11 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
13 การแจ้งขุดดิน กองวิชาการ
14 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 กองวิชาการ
16 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 กองวิชาการ
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 กองวิชาการ
18 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน กองวิชาการ
19 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 กองวิชาการ
20 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กองวิชาการ
21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล กองวิชาการ
22 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป กองวิชาการ
23 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล กองวิชาการ
24 การขอใบอนุญาตประกอบกิจกำรรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป กองวิชาการ
25 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองวิชาการ
26 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร กองวิชาการ
27 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองวิชาการ
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล กองวิชาการ
29 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 กองวิชาการ
30 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร กองวิชาการ
31 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 กองวิชาการ
32 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว กองวิชาการ
33 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองวิชาการ
34 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ กองวิชาการ
35 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองวิชาการ
36 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ กองวิชาการ
37 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป กองวิชาการ
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล กองวิชาการ
39 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป กองวิชาการ
40 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองวิชาการ
41 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร กองวิชาการ
42 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองวิชาการ
43 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน กองวิชาการ
44 การรับชำระภาษีป้าย กองวิชาการ
45 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ กองวิชาการ
46 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองวิชาการ
47 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองวิชาการ
48 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) กองวิชาการ
49 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) กองวิชาการ
50 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองวิชาการ
51 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) กองวิชาการ
52 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล กองวิชาการ
53 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง กองวิชาการ
54 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กองวิชาการ
55 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน กองวิชาการ
56 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า กองวิชาการ
57 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กองวิชาการ
58 การรับแจ้งการย้ายออก กองวิชาการ
59 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง กองวิชาการ
60 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ กองวิชาการ
61 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด กองวิชาการ
62 การรับแจ้งการย้ายเข้า กองวิชาการ
63 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม กองวิชาการ
64 การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ กองวิชาการ
65 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น กองวิชาการ
66 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กองวิชาการ
67 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น กองวิชาการ
68 การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ กองวิชาการ
69 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร กองวิชาการ
70 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ กองวิชาการ
71 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น กองวิชาการ
72 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กองวิชาการ
73 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ กองวิชาการ
74 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง กองวิชาการ
75 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน กองวิชาการ
76 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น กองวิชาการ
77 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง กองวิชาการ
78 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน กองวิชาการ
79 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง กองวิชาการ
80 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต กองวิชาการ
81 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว กองวิชาการ
82 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 กองวิชาการ
83 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) กองวิชาการ
84 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด กองวิชาการ
85 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย กองวิชาการ
86 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ กองวิชาการ
87 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย กองวิชาการ
88 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย กองวิชาการ
89 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด กองวิชาการ
90 การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 กองวิชาการ
91 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กองวิชาการ
92 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กองวิชาการ
93 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม กองวิชาการ
94 การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง กองวิชาการ
95 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กองวิชาการ
96 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน กองวิชาการ
97 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย กองวิชาการ
98 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน กองวิชาการ
99 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ กองวิชาการ
100 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล กองวิชาการ
101 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง กองวิชาการ
102 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ กองวิชาการ
103 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง กองวิชาการ
104 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 1 กองวิชาการ
105 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว กองวิชาการ
106 การขอเลขที่บ้าน กองวิชาการ
107 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กองวิชาการ
108 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กองวิชาการ
109 การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กองวิชาการ
110 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน กองวิชาการ
111 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ กองวิชาการ
112 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กองวิชาการ
113 การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า กองวิชาการ
114 การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองวิชาการ
115 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน กองวิชาการ
116 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 กองวิชาการ
117 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน กองวิชาการ
118 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต กองวิชาการ
119 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต กองวิชาการ
120 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน กองวิชาการ
121 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน กองวิชาการ
122 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า กองวิชาการ
123 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองวิชาการ
124 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า กองวิชาการ
125 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองวิชาการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู