เทศบาลตำบลบางปู

บุคลากร

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 53
แย่ดีที่สุด 

บัญชีสรุปยอดพนักงานเทศบาล

กอง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนง.จ้างภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

  รวม  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
--
-
-
0
สำนักปลัดเทศบาล
19
4
43
27
93
กองคลัง
12
3
23
4
42
กองช่าง
10
2
16
77
105
ศูนย์เครื่องจักรกล
2
7
40
26
75
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
-
-
16
7
ไร่ความสุข
-
-
-
6
6
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13
-
24
128
165
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9
-
9
-
18
กองการศึกษา
8
1
14
2
25
รร.เทศบาล 1
5
-
20
3
28
รร.เทศบาล 2
3
-
21
6
30
รร.เทศบาล 3
5
-
15
5
25
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางปู
1
-
1
3
5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ายบ้านใหม่1--23
กองการประปา
2
3
-
6
11
กองช่างสุขาภิบาล
4
1
7
69
81
กองสวัสดิการสังคม
11
-
4
1
16
กองการเจ้าหน้าที่
9
-
3
-
12
ช่วยราชการ
-
3
1
2
6
รวม
114
24242
373
753

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2567


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู