เทศบาลตำบลบางปู

บทบาทและหน้าที่

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป

 • รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 • รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 • ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 • หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล

 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
 6. ให้มีการสาธารณูปการ
 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่มโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
 12. เทศพาณิชย์

นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 ดังนี้

 • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
 • การสาธารณูปการ
 • การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
 • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • การจัดการศึกษา
 • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • การส่งเสริมกีฬา
 • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 • การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 • การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
 • การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การผังเมือง
 • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 • การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 • การควบคุมอาคาร
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-