เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลบางปู มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบก  และทางน้ำ

การคมนาคมทางบก

 1. ถนนสุขุมวิท  เป็นทางหลวงแผ่นดินผ่านกลางเทศบาล  มีระยะทางยาวประมาณ 21.5  กิโลเมตร  โดยเริ่มต้นจากกิโลเมตรที่  29.250  ผ่านท้องที่ตำบลท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้านใหม่  ตำบลบางปู  และตำบลบางปูใหม่  สิ้นสุดกิโลเมตรที่  51.150
 2. ถนนสายปากน้ำ-ท้ายบ้าน  (หาดอมรา)  เริ่มต้นจากคลองตาพร  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นถนนมาตรฐาน  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จดชายทะเล  ความยาวประมาณ  2.5กิโลเมตร  ซึ่งเรียกว่า  “หาดอมรา”
 3. ถนนบางปิ้ง-แพรกษา  (พุทธรักษา)  เป็นทางหลวงแผ่นดินผ่านท้องที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ไปจดตำบลแพรกษา  ซึ่งเป็นถนนของกรมทางหลวง
 4. ถนนตำหรุ-บางพลี  เป็นถนนที่สร้างขึ้นโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  เป็นเส้นทางลัดจากถนนสุขุมวิทออกสู่ถนนบางนา-ตราด  ในเขตพื้นที่อำเภอบางพลี

ถนน

 • ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบ มีจำนวนทั้งหมด   241  สาย        มีความยาวรวมทั้งหมด   9,626.63      กิโลเมตร

การคมนาคมทางน้ำ

 • แม่น้ำเจ้าพระยาจดทะเล  เชื่อมต่อกับจังหวัดชลบุรี
 • คลองชลประทานเลียบถนนสุขุมวิท  เชื่อมต่อเขตพื้นที่ตำบลคลองด่านและ  อำเภอบางพลี
 • คลองแพรกษา  เชื่อมต่อคลองชลประทานเลียบถนนและเขตตำบลแพรกษา
 • คลองบางปลา  เชื่อมต่อคลองชลประทานและเขตตำบลบางพลี

การจราจร

เทศบาลตำบลบางปู  มีการขยายตัวด้านประชากร  ที่พักอาศัย  โรงงานอุตสาหกรรม การค้า  การบริการต่าง ๆ  ทำให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ขณะเดียวกันการคมนาคมขนส่งมีถนนสายหลักไม่กี่สาย  เช่น  ถนนสุขุมวิท  เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ  กับภาคตะวันออกของประเทศไทย  ซึ่งการจราจรค่อนข้างคับคั่ง  เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่  จำเป็นต้องใช้ในการขนส่งสินค้าและการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชน  ทำให้ระบบคมนาคมขนส่งไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ  ดังนั้นจึงเกิดปัญหาการจราจร  และความไม่สะดวกในการเดินทาง

การไฟฟ้า

การให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลบางปู  จะอยู่ในการควบคุมของ  การไฟฟ้านครหลวง  แบ่งเป็นเขตให้บริการ  2  แห่ง  ดังนี้

 • ­   สำนักงานเขตสมุทรปราการ  ถนนสุขุมวิท  อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ
 • ­   สำนักงานเขตบางพลี  ถนนกิ่งแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

 การประปา

ในเขตเทศบาลตำบลบางปู  การให้บริการด้านประปาในอำนาจของเทศบาล  คือ  พื้นที่ตำบลบางปู    และตำบลบางปูใหม่  เท่านั้น      นอกจากนั้นยังอยู่ในการควบคุมดูแลของ    การประปานครหลวง        สำนักงานประปาสมุทรปราการ

การสื่อสาร/โทรคมนาคม

ไปรษณีย์โทรเลข

­   ไปรษณีย์โทรเลข  มี  1  แห่ง  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภายในเขตเทศบาล  สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  คือ  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบางปู

โทรศัพท์

­  โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลมีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดดำเนินการ  1  แห่ง  คือชุมสายโทรศัพท์บางปู  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปู  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

การใช้ที่ดิน

การใช้ที่ดินในปัจจุบันของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางปู  มีลักษณะแบบผสม  โดยสามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินที่สำคัญ ๆ ได้ดังนี้

­   ย่านที่พักอาศัย

จะแออัดหนาแน่นในเขตชุมชน  ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้า  มีลักษณะที่พักอาศัยแบบผสม  คือ  เป็นบ้านเดี่ยว  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตั้งถิ่นฐานในที่พักอาศัยเดิม  บ้านพักอาศัยแบบห้องแถว  ตึกแถว  รวมทั้งการพักอาศัยแบบอาคารชุด  ส่วนบริเวณรอบนอกออกไปจากชุมชน  จะเป็นที่พักอาศัยในที่ดินจัดสรร  หมู่บ้านจัดสรร  ส่วนพื้นที่รอบนอกจะเป็นการอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมของประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมงตามแนวคลองต่าง ๆ  และริมชายฝั่งทะเล

 ­   ย่านการค้า

เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้นย่านการค้าจะรวมกลุ่มกันในชุมชนที่อยู่อาศัย  บริเวณใกล้เคียงเขตโรงงานอุตสาหกรรม และสองฝั่งของถนนสุขุมวิท

­   ย่านสถาบันการศึกษา

จะตั้งอยู่ริมถนนสายหลักเพื่อการเดินทางที่สะดวก  เช่น  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ  ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 ­   ย่านพักผ่อนหย่อนใจ

มีไม่มากนักเนื่องจากพื้นที่ถูกใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  และพื้นที่ป่าชายเลน  ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า  สำหรับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในเทศบาล  ได้แก่   สวางคนิวาส    สถานพักฟื้นตากอากาศบางปู   ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์

เมืองโบราณ  นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่  วัดอโศการาม  เป็นต้น  แนวโน้มการขยายตัวการใช้ที่ดิน  จะมีทิศทางการขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสูง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-