เทศบาลตำบลบางปู

ประวัติและตราสัญญลักษณ์

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

ประวัติและความเป็นมา

               เทศบาลตำบลบางปูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางปูเป็นเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

               เดิมสุขาภิบาลบางปูเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในเขตการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๐๘ รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง ๓๓ ปี ๙ เดือน ๒๓ วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็น ประธานกรรมการสุขาภิบาล คนแรก และนายสด ชูไสว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล คนสุดท้าย

 

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางปู

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู