เทศบาลตำบลบางปู

ประวัตินายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

User Rating: / 30
แย่ดีที่สุด 

ประวัตินายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ชื่อ - สกุล  : นายธีรพล  ชุนเจริญ

name : TEERAPONE  CHUNCHAROEN

วันเกิด :  6  สิงหาคม 2511

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบางปู    สังกัด : เทศบาลตำบลบางปู

ที่อยู่ปัจจุบัน : 99 หมู่ 8  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2174-3399  ต่อ  1111 

มือถือ : 088-331-9559

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2528  
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอำนวยศิลป์ (พระนคร)
พ.ศ.2535
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
พ.ศ.2547
ปริญญาโท
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2550
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
Certifieate Vektor Language of
System Level 1-2-3 Achievement

  ประวัติการทำงานด้านท้องถิ่น

  ระยะเวลาตำแหน่งหน่วยงาน
  28 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลบางปู  
  21 เม.ย. 2554 - 2 มี.ค. 2562
  นายกเทศมนตรี
    เทศบาลตำบลบางปู
  4 ก.ค. 2550 - 10 ก.พ. 2554
  นายกเทศมนตรี
    เทศบาลตำบลบางปู
  16 มิ.ย. 2548 - 3 พ.ค.2550
  นายกเทศมนตรี
    เทศบาลตำบลบางปู
  11 มิ.ย. 2548 - 15 มิ.ย. 2548
  สมาชิกสภาเทศบาล   
    เทศบาลตำบลบางปู
  15 ม.ค. 2547 - 10 มิ.ย. 2548
  เทศมนตรี  เทศบาลตำบลบางปู
  4 พ.ค. 2546 - 14 ม.ค. 2547
  สมาชิกสภาเทศบาล
    เทศบาลตำบลบางปู
  25 พ.ค. 2542 - 27 มี.ค. 2546
  สมาชิกสภาเทศบาล
    เทศบาลตำบลบางปู
  27 มี.ค. 2542 - 24 พ.ค. 2542   
  กรรมการสุขาภิบาลสุขาภิบาลบางปู

  ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

  หน่วยงานคำสั่งตำแหน่งลักษณะงาน
  จังหวัดสมุทรปราการ  

  จังหวัดสมุทรปราการที่
  556/2558
  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  คณะกรรมการพัฒนาเมือง
  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  จังหวัดสมุทรปราการ

  กำหนดนโยบายและ
  มาตรการเชิงบริหารใน
  การบูรณาการและกำกับ
  ดูแลให้ส่วนราชการและ
  องค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนิน
  ตามแผนแม่บท

  จังหวัดสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรปราการที่
  1180/2559
  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
  รองประธานคณะทำงาน
  การขับเคลื่อนการพัฒนา
  เมืองอุตสาหกรรมเชิง
  นิเวศพื้นที่เทศบาลตำบล
  บางปู
  ติดตามและประเมินผล
  ตามแผนพัฒนาเมือง
  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ที่ อก 0922/(ก)ว441
  ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
  วิทยากรเสวนา
  "ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
  การพัฒนาเมือง
  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"
  เป็นวิทยากรเสวนา


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ

  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  นายกเทศมนตรี


  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

  ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


  ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
  ปลัดเทศบาล
  โครงการตู้เขียว
  วีดิโอแนะนำเทศบาล
  กองทุน สสส.

  ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  stng
  ginfo
  mict
  bb01
  bc
   
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  -รวมลิ้งค์น่าสนใจ-