►ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานที่ 7 ร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดดก พ.ศ.2566 โดยข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 158,705 ราย อัตราป่วย 239.86 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 190 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบางปู จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานที่ 7 ร. ได้แก่ โรงเรือน โรงเรียน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม สถานที่ราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ.2567 

เอกสารแนบท้าย
1. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
2. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในศาสนสถาน
3. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรือนหรือชุมชน
4. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ
5. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงงาน
6. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล
7. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู