►ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย และโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบและประโยชน์จากการเลิกบริโภค รวมถึงสือสารช่องทางในการเลิกบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย และโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบและประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเป็นไปตามประกาศแนบท้ายนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู