►โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่)  เทศบาลตำบลบางปู มีคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เพื่อรับชมการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูในปีการศึกษาที่ผ่านมา ชมชุดการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล ๒ “เพลงร้อยใจมากราบครู” และอนุบาล ๑ “เพลงอนุบาลรำลึก” เพื่อให้นักเรียนและครูได้แสดงผลงาน แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อีกทั้งให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการปลูกฝังความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสถานศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน
ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะครู “โครงการครูดีในดวงใจ” ที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และตัวแทนผู้ปกครองกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู และเด็กที่จะเรียนต่อในระดับสูงต่อไป ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความศรัทธา และแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอนาคต ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) เทศบาลตำบลบางปู

   

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู