►มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักทะเบียนกลางได้นำนวัตกรรม "Thai ID service แบบฟอร์มติดตามสถานการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่าน QR Code" ซึ่งพัฒนาโดยนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน การเปิดระบบในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยตนเอง
Thai ID service แบบฟอร์มติดตามสถานการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นบริการติดตามสถานะ การดำเนินการเบื้องต้นของหน่วยงาน สำหรับการเปิดระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่บุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและยังไม่มีรายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน รวมทั้ง บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน แต่มีความประสงค์ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช ผู้มีกายพิการ เดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย
การติดตามสถานะจากการกรอกแบบฟอร์มนี้จะช่วยให้ระยะเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีการจัดลำดับคิวตามที่หน่วยงานได้รับเรื่องแล้ว โดยการกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้
1.ชื่อ - นามสกุล
2.เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3.เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4.สำนักทะเบียนที่ยื่นคำร้อง
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากติดตามสถานะ การเปิดระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2791-7938 ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (สปท.)
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์ติดตามสถานะคำร้อง สามารถสแกน QR Code  ระบบ Thai ID service ด้านล้างนี้

Thai ID services
(แบบติดตามสถานะการดำเนินงานของหน่วยงาน)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู