►ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลบางปู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ทำงานกับหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ทำการประเมินแบบรับการรับรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปู ด้วยตนเอง โดยการยืนยันหมายเลขประจำตัวประชาชนก่อนทำแบบประเมินฯ ผ่าน QR Code ด่านล่างนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู