►การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1 ซึ่งจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวถึง 4 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิดสายพันธ์ุ JN.1 ดังนี้
1. ระมัดระวังและป้องกันการระบาดของโรคฯ หลังเทศกาลปีใหม่ โดยขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
2. ขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปี
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ
4. ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวก ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่มีคนจำนวนมาก หากมีอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาล สำหรับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้นไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงานที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1 - 2 สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1422


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู