►โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู หลักสูตร การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


วันที่ 8 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู หลักสูตร การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มี ดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลบางปู โดยได้เชิญอาจารย์วราภรณ์  แสงชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู จำนวน 150 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบางปูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู