เทศบาลตำบลบางปู

โครงการตู้เขียว

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


  ด้วยเทศบาลตำบลบางปู  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทและภารกิจในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับการบริการที่ดี  ดังนั้นเทศบาลได้มีนโยบาย  กำหนดแนวทางการดำเนินการบริการประชาชนในหลากหลายรูปแบบ  เพื่อเข้าถึงความต้องการของประชาชน  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นความต้องการ  ความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อรับทราบข้อปัญหาที่เกิดขึ้น  และนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการนำสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  ต้องประสบกับปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อันเนื่องมาจากมิจฉาชีพและอาชญากรในเกณฑ์ที่สูง  สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง  คือพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ   มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  จึงมีประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก  ปัญหาดังกล่าว    แม้ฝ่ายตำรวจจะได้เคร่งครัดเข้มงวด  ในการตรวจตราแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป   เพราะผู้กระทำผิดที่รอดพ้นจากการจับกุมยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก  การรักษาความสงบเรียบร้อย    และดูแลความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล  เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลฯ  ที่จะต้องดำเนินการ  ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอีกส่วนหนึ่ง  

  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล  จึงได้จัดทำโครงการ  การรักษาความสงบเรียบร้อยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชาชน  (จุดตรวจตู้เขียว)  ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งตู้เขียวภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ครอบคลุมทั้ง 4 ตำบล 46 ชุมชน  โดยวางอัตรากำลังในการออกปฏิบัติหน้าที่  ตรวจสอบจุดตรวจตู้เขียว ทั้ง 4 ตำบล จำนวน 50 จุด  แบ่งสายตรวจออกเป็น 3 ชุด  ดังนี้

1. สายตรวจชุดที่ 1  (เวรกลางวัน)  กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 สาย ดังนี้

             สายที่ 1  ออกตรวจตู้เขียว ต.ท้ายบ้าน และ ต.ท้ายบ้านใหม่ จำนวน 20 จุด  โดยใช้รถจักรยายยนต์ตรวจการเป็นพาหนะในการตรวจ ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น - 13.00 น. พร้อมทั้งเซ้นชื่อและสับเปลี่ยนสมุดประจำตู้ พร้อมกับนำคำร้องทั่วไปของประชาชน (ถ้ามี) มาดำเนินการตามขั้นตอน
             สายที่ 2  ออกตรวจตู้เขียว ต.บางปู และ ต.บางปูใหม่ จำนวน 20 กว่าจุด  โดยใช้รถยนต์ตรวจการเป็นพาหนะในการออกตรวจ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งเซ้นชื่อและสับเปลี่ยนสมุดประจำตู้ พร้อมกับนำคำร้องทั่วไปของประชาชน (ถ้ามี) มาดำเนินการตามขั้นตอน

2. สายตรวจชุดที่ 2 (เวรกลางวัน)  ออกตรวจและจัดระเบียบผู้ค้าขายในเขตเทศบาลฯ  และดำเนิการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  ตามที่ได้รับมอบมอบหมาย  ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.  โดยใช้รถยนต์ตรวจการเป็นพาหนะ

3. สายตรวจชุดที่ 3 (กลางคืน)  ออกตรวจตู้เขียวทั้ง 4 ตำบล โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการออกตรวจ พร้อมเปิดสัญญาณไฟวับวาบ ตั้งแต่เวลา 21.00 น.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  • เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
  • เพื่อเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่น
  • เพื่อเป็นการรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู  จำนวน  4  ตำบล  ตำบลท้ายบ้าน,  ท้ายบ้านใหม่, บางปู  และบางปูใหม่  สามารถสื่อสารความต้องการความเดือดร้อนปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นผ่านทางเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหา  ชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

   

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-