►โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมซาติ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สิบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝก โดยได้พระราชทาน พระราชดำริเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่าง ๆ
             ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านหญ้าแฝกข้างต้น มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อน/ขยายผลการส่งเสริมการปลูก และการใช้ประโยชย์หญ้าแฝก ซึ่งในแต่ละปีกรมพัฒนาที่ดิน สามารถแจกจ่ายกล้าแฝกได้มีละประมาณ 300 ล้านกล้า ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดิน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเป้าหมาย ดำเนินการที่จะผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อสนับสนุนตามแบบปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การปลูก การดูแลรักษา ความรู้เกี่ยวกับประโยชณ์ของหญ้าแฝกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ลาดชัน ได้ไปเกินจำนวน 20,000 กล้าต่อราย สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกได้โดยระบุจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่จะนำไปใช้ปลูกในพื้นที่ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกตามความเหมาะสมต่อไป
              ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ โทร. 0-2174-4002 ถึง 3


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู