เทศบาลตำบลบางปู

เบอร์ติดต่อกำนัน-ผญ.บ้าน

User Rating: / 15
แย่ดีที่สุด 
ต.บางปู
กำนันตำบลบางปู และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
มือถือ
  - นายธีรภัทร  ซิมสุรชาติ
08-1398-1073
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
  - นายชาตรี  นิ่มสงวน
08-9671-6794
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 
  - นายวาสนา  แสงสว่าง
08-1918-7905
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  
  - นายสมาน  ปิ่นอยู่
08-1836-7972
ต.บางปูใหม่
กำนันตำบลบางปูใหม่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
มือถือ
- นายบัวหลวง  ทองเรือง08-1913-3958
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
  - นางชลอ  บุญมาก 08-1755-7690
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  
  - นายเกรียงไกร  ชูไสว 08-1915-0726
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายอิสสระ  บุปผเวส 08-6345-2831
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  
  - อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

  - นายนกเขา ท้วมกลัด
08-1867-1378
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
  - นายพิสิษฐ์  อุดมผลพัฒนพร 08-1868-8780
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
  - นายสุจริต  บุญรอด 08-9769-1547
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  
  - นายพิเชษฐ์  ยุ้นพันธ์
08-1825-1780
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  
  - น.ส.วันเพ็ญ  หฤทัยสดใส 08-1310-1211
ต.ท้ายบ้าน
กำนัน ต.ท้ายบ้าน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 มือถือ
  - นายไพบูรณ์  พินเที่ยง 08-9135-5794
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
  - นางอนัญญา  อภิญญาสถาพร 08-9686-9309
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  
  นายสมมาท  วงษ์บุญรอด 08-1421-0427
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายประสงค์  แก้วมณี 08-3781-2321
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  

  - นางวนิดา  ศิริบรรจง

08-9124-8285
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
  - น.ส.สังเวียน  จำปีคง 08-1732-2541
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
  - นางเฉลียว  สกุลณวงศ์
08-6020-7526
ต.ท้ายบ้านใหม่
กำนัน ต.ท้ายบ้านใหม่ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
มือถือ
  - นายสามารถ  เจนสาริกรรม
08-1689-4063
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
  - นายมงคล  สมบูรณ์ 08-9403-7016
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  
  - นางกำไล  รุ่งเรือง 08-1911-3209
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายชูชาติ  ดุลปภัสศร 08-9774-4100
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
  - นายสิทธิ์ปกรณ์  จุลแก้ว
08-1689-8890
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
  - นายสมเกียรติ  ทองเหลือ 08-6810-2050
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
  - นายอำนาจ  บุญทิน 08-1341-7421
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
  - น.ส.ทัศพร  เรืองแสง 08-1404-4650

 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู