►สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 รับทราบ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์การผลิต การตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 2565 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม การทบทวนมาตรการนำผ่านสินค้าน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ตามคำขอของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบท้าย

             กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 ที่มีกำหนดให้เริ่มจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และประชาชนได้ทราบต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู