►การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ได้กำหนดดำเนินการตามกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงขึ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565
              จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3634-0784 , 0-3721-0200

ประกาศการรับสมัคร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู