►การฝึกอบรมและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การให้คำปรึกษาตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม" และ "การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม" ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)  
            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (ECO Factory+SV) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระหว่างโรงงาน
            ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเลือกลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาฯ ในรุ่นใดก็ได้ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting ID: 311 665 3276 Passcode: 684894
            ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Google Form ด้วยการสแกน QR Code ในกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู