กองการเจ้าหน้าที่

โครงสร้าง

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
นางสายฝน ผ่องศรี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางอุมาพร ระหารนอก
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นางณัฐชานันท์ ชัยวิจักษ์ธำรง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
นางพรนภา ดีมาก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางสาวสุวิภา บุญทิวาพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางสาวกนกวรรณ รวดเร็ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพีรญา ทับทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสิริยากร ชาติงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภรณ์ทิตติ ป้อมปราณี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการงานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุมตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง และค่าตอบแทน  งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยุฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1.  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง และการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดังนี้  งานการสรรหา การสอบ การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน งานบรรจุแต่งตั้ง งานการรับโอน งานการโอน งานการย้าย งานการเปลี่ยนสายงาน งานการสับเปลี่ยนตำแหน่ง งานการเลื่อนตำแหน่ง งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเกษียณอายุราชการ งานการพ้นจากตำแหน่งและออกจากราชการ งานการขอกลับเข้ารับราชการ งานการออกคำสั่งรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติราชการ และสั่งประจำเทศบาลตำบลบางปู งานการถ่ายโอนข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา  
           มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง และการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ งานการสรรหา การสอบ การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน งานบรรจุแต่งตั้ง งานการรับโอน งานการโอน งานการเลื่อนระดับ งานการย้าย งานการเปลี่ยนสายงาน งานการสับเปลี่ยนตำแหน่ง งานการเลื่อนตำแหน่ง งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเกษียณอายุราชการ งานการพ้นจากตำแหน่งและออกจากราชการ งานการขอกลับเข้ารับราชการ งานการออกคำสั่งรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติราชการ และสั่งประจำเทศบาลตำบลบางปู งานการถ่ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานการเจ้าหน้าที่ของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่สังกัดสถานศึกษา  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3.  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรงานฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา งานสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบำเหน็จบำนาญ งานบัตรประจำตัวบุคลากร งานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้ทุนการศึกษาของบุคลากร  งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ งานการเลื่อนระดับ งานประเมินคุณสมบัติและผลงานของพนักงานเทศบาล เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาลงานมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรงานวางแผนจัดทำและปรับปรุงกรอบแผนอัตรากำลังข้าราชการ งานวางแผนจัดทำและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังของพนักงานจ้าง งานประกาศจัดตั้งกองและส่วนราชการภายใน งานเก็บข้อมูลบุคลากร งานจัดทำอัตรากำลังบุคลากรงานจัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4.  ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม     
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวน  งานสอบวินัย  งานร้องทุกข์ร้องเรียน งานความรับผิดทางละเมิดของบุคลากร งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานอนุวินัย อนุอุทธรณ์ งานประมวลจริยธรรมบุคลากร งานออกระเบียบ งานหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก่อให้เกิดความผาสุกความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมและประโยชน์สูงสุดของประเทศ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู