การเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางปู

โครงการดีเด่น

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
1. เรื่อง ผลการนับคะแนนนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ดาวน์โหลด
2. เรื่อง ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู
           เขต 1
           เขต 2


1. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ดาวน์โหลด
2. เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ดาวน์โหลด
3. เรื่อง บัญชีรายชื่อผูัสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู
            เขต 1
            เขต 2
4. เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู
            เขต 1
            เขต 2


1. เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
2. เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ดาวน์โหลด
3. เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ดาวน์โหลด
4. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูและนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ดาวน์โหลด
5. เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
            เขต 1
            เขต 2
6. เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ดาวน์โหลด1. แบบฟอร์หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ส.ถ. ผ.ถ. 2/6) ดาวน์โหลด
3. ความรู้เลือกตั้งเทศบาล คลิก
4. สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งเทศบาล คลิก
5. ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร คลิก
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลบางปู (ชั้น 4)

โทรศัพท์ 0-2174-3390-99 ต่อ 1230 โทรสาร 0-2323-9473


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู