►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2)

           เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังต่อไปนี้
           1. ปิดสถานที่
               1.1 สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
               1.2 สวนน้ำ สวนสนุก และสระว่ายน้ำ
               1.3 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาดทุกประเภท
               1.4 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
               1.5 สถานที่เล่นตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต
               1.6 สถานที่รับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ลักษณะเช้าไปเย็นกลับ)
               1.7 สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
               1.8 สนามแข่งขัน สนามกีฬา สนามยิงปืน และสนามซ้อมทุกประเภท
               1.9 สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
               1.10 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
               1.11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน
               1.12 สถานเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
               1.13 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
               1.14 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
               1.15 สนามมวย สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย
               1.16 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
               1.17 สถาบันลีลาศ สถานที่เต้นลีลาศ
               1.18 อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา สถาบันการศึกษาทุกประเภทและโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
            2. สถานที่ดังต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด
                2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าว
                2.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
                2.3 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ
                2.4 ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม
                2.5 ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด โดยผู้ดูแลตลาดสด ตลาดนัด ต้องรับผิดชอบให้ผู้มาค้าขายและผู้ซื้อดำเนินการป้องกันตามข้อกำหนด ศบค. อย่างเคร่งครัด
                2.6 ร้านค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
                2.7 ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
                2.8 สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
                2.9 สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
                2.10 สวนสาธารณะ และพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ
                2.11 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
                2.12 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้สถานตากอากาศบางปู เมืองโบราณ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ
                2.13 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
                2.14 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
            3. การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการ ที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
                ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ
            4. สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้
                4.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
                4.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
                4.3 อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หรือจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
                4.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
                4.5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรมรวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย
                4.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได้ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ตามที่ทางราชการกำหนด
            5. ห้ามการนำเสนอข่าวหรือทำการเผยแพร่ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) อันเป็นเท็จหรืออาจจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตักเตือน ให้ระงับหรือสั่งให้ดำเนินการแก้ข่าวหรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
            6. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
            7. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลา เข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน และปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
            8. จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย หรือเคหะสถาน
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
            กรณีประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ขัดหรือแย้งกับประกาศจังหวัดสมุทรปราการฉบับนี้ ให้บังคับตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการฉบับนี้
            อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 36 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539
            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

เอกสารแนบท้าย
            ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู