►สรุปผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น (สัมมนา ครั้งที่ ๒) โครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเล เทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สัมมนา ครั้งที่ ๒) จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู ดังรูปที่ ๑ เพื่อนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของโครงการประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่การศึกษา ขอบเขตการศึกษา สภาพปัจจุบันและข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมและแบบเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนำความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการกำหนดแนวเส้นทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๕๑ คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน/องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในรัศมี ๕๐๐ เมตร หน่วยงานเข้าของโครงการ ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นคำถาม ข้อเสนอแนะ และการชี้แจง/การนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู