►สารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำสารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์สารคดีวิทยุดังกล่าว จำนวน 10 ตอน ดังนี้
              ตอนที่ 1 เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น สำคัญไฉน
              ตอนที่ 2 ผู้แทนที่ดี มีลักษณะอย่างไร
              ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
              ตอนที่ 4 เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
              ตอนที่ 5 กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
              ตอนที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
              ตอนที่ 7 เทศบาลตำบล
              ตอนที่ 8 เทศบาลเมือง
              ตอนที่ 9 เทศบาลนคร
              ตอนที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู