►การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               นายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศสเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และอินเดีย ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ต่อวันเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และรักษาวินัยในการป้องกันโรค
               เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ จึงขอให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสกับบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น เพื่อมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้น และมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ระบบการสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ

"ด้วยรัก และ ห่วงใย จากเทศบาลตำบลบางปู"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู