►โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู  และได้รับเกียรติจาก ผศ.วัฒนชัย ชูมาก วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางปู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปูในอนาคตต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู