►โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบางปู ซึ่งวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางปู เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ หัวข้อ พิษภัยของยาเสพติด /ประเภทของยาเสพติด / วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ และโรงเรียนพิบูลประชาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัย รู้วิธีการหลีกเลี่ยงมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างจิตสำนึกของการเป็นเยาวชนที่ดี พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม  อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู