►การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                จังหวัดสมุทรปราการได้แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่วางไว้ จึงของประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรรมดังกล่าวตามลิ้งด้านล่างนี้


Eco Industrial Town

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู