►ห้องเรียนออนไลน์ "การใช้โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้น"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งประชาสัมพันธ์ห้องเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรม Microsoft office เบ้ืองต้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร Microsoft word (EP1-EP2) หลักสูตร Microsoft Excel (EP3-EP4) หลักสูตร Microsoft Powerpoint (EP5-EP6) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับคนพิการ และประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย มีการประเมินผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากประเมินผ่านร้อยละ 80 จะได้รับประกาศนียบัตร และขึ้นบัญชีสำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมจัดหาสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33  ให้คนพิการมีงานทำสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 08-1131-7030

ห้องเรียนออนไลน์ "การใช้โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้น"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู