►ประกาศการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการฯ และมาตรการการเข้าใช้บริการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม ได้เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการกับสมาชิกในการออกกำลังกาย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการจะทำการเปิดให้บริการในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีมาตรการการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) และมาตรการ การเล่น Weight และ Free Weight จึงขอให้ผู้เข้าใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เทศบาลฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดตามแนบท้าย)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู