►ขอความร่วมมือทำการประเมินแบบรับการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ทำงานกับหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้มาเสียภาษี ผู้ขอรับการอนุมัติ/อนุญาต ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ ผู้เสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฯลฯ ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ในลักษณะ URL หรือ QR code เป็นช่องทางในการเข้าดำเนินการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู