►ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ.com

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              แพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นแพลตฟอร์มซึ่งเป็นช่องทางให้ร้านค้าทั่วประเทศที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ลงทะเบียนร้านค้า ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตามคู่มือการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม โครงการ "ไทยชนะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการการผ่อนปรนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยแพลตฟอร์มไทยชนะมีการให้บริการ 3 ด้าน
              1. ด้านการใช้บริการของผู้ประกอบการ ในการลงทะเบียนและดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ดสำหรับให้ประชาชนที่มาใช้บริการ แสกนก่อนและหลังเข้าใช้บริการ หากประชาชนไม่มีโทรศัพท์ทางร้านจะต้องมีแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้มาใช้บริการลงชื่อ วัน และเวลาที่เข้าใช้บริการได้
              2. ด้านการใช้บริการของประชาชน ประชาชนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงและความหนาแน่นของสถานที่ก่อนเข้าใช้บริการ ทำให้ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงการเข้ามาใช้บริการ หากมีจำนวนผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และประชาชนสามารถประเมินร้านค้าหลังจากแสกนออกจากพื้นที่ โดยหากภายหลังพบว่ามีความเสี่ยงการติดเชื้อและได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค สามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้ฟรี
              3. ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลขอร้านค้า ตรวจสอบความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการ และผลการประเมินของร้านค้าได้

คู่มือการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม โครงการ "ไทยชนะ"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู