►โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จากกระทรวงการคลังเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ อย่างชัดเจนและตอบข้อซักถาม อย่างกระจ่างแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน คอนโด ห้องเช่า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู