►การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เทศบาลตำบลบางปู ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการทุกท่านทราบว่า นับตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิทุกท่าน ในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
             หากท่านใดไม่ได้รับการโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ กรุณาติดต่อกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ หรือโทร. ๐๒-๑๗๔๓๓๙๐-๙ ต่อ ๔๐๒ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อโอนเงินตกเบิกให้ท่านในเดือนถัดไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู