►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          เมื่อวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู จำนวน ๓๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และปรับพฤติกรรมความเป็นผู้นำให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดีกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู