►การปลอมแปลงใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                  ด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรปราการว่าจังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่าพบเห็นการเรี่ยไรเงินในการทอดผ้าป่าของวัดศิวิลัยบรรพต (เขาปกล้น) ซึ่งไม่มีฐานะเป็นวัดแต่เป็นเพียงที่พักสงฆ์ โดยพระครูปลัดมหาเถรานุวัตรเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในการเรี่ยไรจะใช้รถยนต์วันละ ๓ - ๕ คัน ออกเรี่ยไรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฎข้อเท็จจริงว่าใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรเป็นของสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ดังนั้น ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรที่ที่พักสงฆ์ศิวิลัยบรรพต (เขาปกล้น) ใช้ในการเรี่ยไรนั้น จึงเป็นเอกสารปลอม
                 เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนิติบุคคลต่าง ๆ รับทราบ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู