►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

        เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนางสาว วรินทร คำพึ่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลตำบลบางปู ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักนำไปสู่การพัฒนา ยกระดับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันหนุนเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมที่จะรังสรรค์การดำเนินงานที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่นไทยในภาพรวม ซึ่งในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู